KARASU AVCILAR,ATICILAR VE BALIKÇILAR SPOR KULÜBÜ

Ana Sayfa
Av Resimlerimiz
Yurdumuzda Av Hayvanları
Av Köpekleri
Balık Avı
İlk Yardım
Sıkça Sorulan Sorular
Av Yemekleri
İletişim
Ziyaretçi defteri
Sayaç
Malzeme Listesi
Yaban Domuzlarında Yaş Tespiti
Av Bayilerimiz
Avcılık Eğitimi Kurs Resimleri
Tahnit
Trap ve Tek Kurşun Atışları
Av Tüfeği Nasıl Temizlenir
Ruhsatsız Av Tüfekleri
FİŞEK
ATIŞ ETKİNLİĞİMİZ
Kuran-ı Kerim de AV
BALİSTİK
DERNEK OLAĞAN GENEL KURULU
2017 YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİMİZ
AV HABERLERİ
DOĞADA YÖN BULMA

KARASU AVCILAR,ATICILAR VE BALIKÇILAR SPOR KULÜBÜ
 
SON IRMAK KURUDUĞUNDA, SON AĞAÇ YOK OLDUĞUNDA, SON BALIK ÖLDÜĞÜNDE, BEYAZ ADAM PARANIN YENMEYECEK BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAYACAK. Kızılderili Atasözü
 
 RUHSATSIZ  AV TÜFEKLERİNE RUHSAT İMKANI

  Kara Avcılığı Kanununun 28. maddesi ,23.01.2008 gün ve 5728 sayılı  kanunla değiştirilmiş, değişiklikten önce av suçu işleyenlerin  ruhsatlı av tüfekleri ve suç  vasıtaları  sulh  ceza hakiminin kararı ile  müsadere edilirken , yeni düzenleme ile  kanunun 27. maddesinde gösterilen  ve  yasaklanan fiillerin konusunu oluşturan  canlı ve cansız hayvanlar (avlanması yasak  av hayvanları), AV SUÇU  İŞLEYEN AVCININ TÜFEĞİ  ALINAMAZ
bunların türevleri(boynuz,diş ,post,vs.) , avlanmada  kullanılması veya avlaklarda ,pazaryeri ve ticarethanelerde  bulundurulması yasak olan  eşya ve vasıtaların (teyp,tuzak,kapan,ses ve ışık yayan aletler vs), mülkiyetinin kamuya geçirilmesine kanunda gösterilen  idari makam tarafından karar verilecektir (av suçları yönünden Çevre ve orman Bakanlığı memurları ).
Mülkiyetin  kamuya geçirilmesinin  müsadereden farkı ise ,müsadereye sulh ceza hakimi karar verirken ,mülkiyetin  kamuya geçirilmesi kararını  idari  ve mülki amirlerin  vermesi  ve müsadereye  konu eşyanın mülkiyetinin  devlete geçmesine karşın kanunda açık hüküm  bulunan  hallerde  ilgili kamu kurum  ve kuruluşlarının ,aksi halde devletin  mülkiyetine geçmesidir.

Yapılan değişiklik ile 28.maddede  hangi eşyaların  mülkiyetinin kamuya geçirilmesine  karar verileceği  gösterilmesine ve bunların içinde  AV TÜFEĞİ  GÖSTERİLMEDİĞİ Halde, Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen idari yaptırım kararlarında  Kara Avcılığı kanununun  2/26’cı maddesindeki’’ Avlanma,bu kanunun kapsamında  avına izin verilen yaban hayvanı türlerini,izin verilen yerlerde tespit edilen  zaman ve miktarlar ile belirlenen  esas ve usullerle  canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı  veya ele geçirmeyi…. İfade  eder’’tanımlama esas alınarak ve teşebbüsünde cezalandırılacağı kabul edilerek karar verilmektedir.Kara avcılığı kanununun 2.bölüm cezalar bölümü21,23,24,28,ve 29’cumaddelerinde ‘’ zehirleyenler,avcılık belgesi olmadan avlananlar ,avlanma süreleri dışında avlananlar ,fiillerin tekrarı halinde ‘’ gibi  açıklamalar  kanunun teşebbüs halini değil kabahat oluşturan  fiilin tamamlanmış olmasını  aradığını göstermektedir.
Kabahatler  kanununun  13.maddesi ‘’Kabahate teşebbüs  cezalandırılamaz.Ancak ,teşebbüsün de  cezalandırılabileceğine  dair ilgili kanunda  hüküm bulunan haller saklıdır.’’hükmü yer almasına ve Kara Avcılığı Kanununun  cezalar bölümünde  teşebbüsün  cezalandırılacağına ilişkin hüküm  olmamasına  karşın idari para  cezası verilmesi gerekirken  böyle bir uygulama yapılmasının  kanuna aykırı olduğuna kuşku yoktur.
Yargıtay İkinci dairesinin  06.05.1999gün ve E1999/4461,karar 1999/5996 sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18.11.1997 gün ve E1997/2-219,K.1997/242 sayılı kararı  da bu görüşümüzü doğrulamaktadır.

Böyle bir karar ile karşılaşan avcı kardeşlerimizin  kararın tebliğinden başlayarak 15 gün için de  Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunmaları ,durumun yukarıdaki açıklamalar  doğrultusunda  bir kez de hakim tarafından  değerlendirilmesini  sağlamaları  yerinde olacaktır.
Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı  ilgililerince avcıların işlediği  kabahatler nedeni ile av tüfeklerinin  mülkiyetinin kamuya  geçirilmesine  de karar verildiği Konfederasyonumuza  yapılan baş vurulardan  anlaşılmaktadır.Bu uygulamada yasaya aykırıdır.Zira  Kara Avcılığı kanununun  5728 sayılı kanunla değişik 28.maddesi ve 20.maddesi yukarıda da denildiği gibi mülkiyetinin kamuya geçirilmesine  karar verilecek  eşyaların  neler olduğunu göstermiştir.
BUNLARIN İÇİN DE AV TÜFEĞİ YOKTUR.Maddenin böyle anlaşılması  gerektiği 28.maddenin gerekçesinden  açıkça görülmektedir. Gerekçede aynen’’bu fıkra hükmünün uygulanması  bakımından  örnek vermek gerekirse ,av da kullanılan tüfeğin  ruhsat belgesinin olmaması  halinde, bu tüfek hakkın da 2521 sayılı kanunun hükümleri uygulanacaktır.Ancak ,idari yaptırımı  gerektiren  avlanmada  kullanılan tüfeğin  ruhsatnamesinin  bulunması  halinde ,2521 sayılı kanunun  ve  bu kanunun hükümlerine göre el koyma işlemi yapılmayacak  ve tüfek ruhsat  sahibine iade  edilecektir.Ancak av hayvanları bakımından bu kanunda belirlenen  el koyma ve diğer usulü işlemler   uygulanabilecektir.’’denilmektedir.
Böyle bir hareketle  karşılaşan avcı kardeşlerimizin  bu yazıda açıkladığımız gerekçelerle ,kararın tebliğinden  başlayarak  15 gün içinde  Sulh Ceza Mahkemesine  itiraz etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan  Kara Avcılığı Kanununun 28.Maddesinin  gerekçesinde yer alan ‘’Avda  kullanılan tüfeğin  ruhsat belgesinin  olmaması halinde  bu tüfek hakkında  2521 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır’’ hükmünün de ne anlama geldiğinin açıklayalım:2521 sayılı Avda ve Sporda  kullanılan tüfeklerle ilgili kanunun  13.maddesi değişmiş,yeni madde ‘’mülkiyeti kendisine ait olup  olmadığına bakılmaksızın ,yivsiz  tüfek ruhsatnamesi  olmadan  yivsiz av tüfeği bulunduran  kişiye 50 Türk Lirası  idari para cezası verilir.Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar  tüfek muhafaza altına alınır.Muhafaza altına alındıktan itibaren  1 Ay içinde ruhsatname işlemelerinin  tamamlanmaması  veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi halinde  tüfeğin mülkiyetinin  kamuya geçirilmesine karar verilir’’hükmünü getirmiştir.

Kanunun gerekçesin de ise ,’’ ancak idari yaptırımı gerektiren  avlanmada kullanılan tüfeğin  ruhsatnamesinin bulunması halinde ,2521 sayılı kanun ve bu kanunun  hükümlerine göre  el koyma işlemi yapılmayacak  ve tüfek  ruhsat sahibine iade  edilecektir.Ancak av hayvanları bakımından  bu kanunda belirtilen el koyma ve diğer usulü işlemler uygulanabilecektir’’açıklaması yer almaktadır.

Kanunun ve gerekçesinin bu açık ifadesine karşın ,uygulamada Çevre Orman Bakanlığı  İl Çevre ve Orman müdürlüğü  ilgililerince  bir yandan  kabahat oluşturan eylemler  hakkında  idari para cezası verilirken ,aynı zamanda  tüfeğin mülkiyetinin kamuya  geçirilmesine kara verildiği ,avcılar  tarafından  konfederasyonumuza yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır.

Avcıların mağduriyetinin önlenmesi bakımından  bu yanlış ve haksız uygulamanın  kaldırılması gerekmektedir.Bu nedenle  Çevre ve Orman Bakanlığının bir genelge ile durumu tüm  Çevre ve Orman İl müdürlüklerine   duyurarak uygulama birliği sağlanması gerekir.
Konfederasyonumuzca  ilgili Bakanlık nezdinde  bu konudaki girişimlere  başlanmıştır.Böyle bir uygulama ile karşılaşan  avcı kardeşlerimizin  idari  yaptırım kararı  verilip  kendilerine tebliğinden sonra  15 günlük itiraz süresi  geçirilmeden  Sulh Ceza Mahkemesine  itiraz etmeleri   gerekmektedir.

 
                                                            Başa Dön
 
 
 
 
 
 

Bugün 11 ziyaretçikişi burdaydı!
AVCILARA ÖNEMLE DUYURU Cumhurbaşkanlığınca yürütülen vatandaşa hizmet sunumunda" Bürokrasiyi ve Kırtasiyeciliği Azaltma Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Avcı ve Avcı Kuruluşlarınında talepleri dikkate alınarak yapılan yönetmelik değişikliği 15.05.2018 tarih ve 30422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avlak Yönetim Bilgi Sisteminde yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş ve 30.01.2019 tarihinde güncellenmiştir. Yenilikler; 1- Telefon numaralarını AVBİS'e kayıt edebilecekler, 2- Daha önce pul numarası olan şifrelerini AVBİS'ten diledikleri bir şifre ile değiştirebilecekler, 3- Vizelerini 1.04.2019 tarihinden itibaren (harçlarını yatırmış olmak ve silah ruhsatının süresinin olması halinde) kendileri şube müdürlüklerine gitmeden AVBİS'ten yapabileceklerdir. 4- 2018-2019 avlanma pulunu (Avlanma İzin Belgesi) alan avcılar avlanma dönemi sonuna (3 Mart 2019) kadar kota AVBİS'ten alımı yapabileceklerdir. 5- Sistem 2019-2020 yılı av sezonunda ve gelecek av sezonlarında vize tarihi esas alınarak AVBİS'ten kota verecektir. 6- Vizesi olmayan hiç bir avcıya pul satılamayacak, AVBİS'ten avlanma kotası verilmeyecektir. 7- Sistem üzerinden bilgi ve evraklarına ulaşılamayan avcılar veya harç borçları olan avcılar yine öncelikle ilgili şube müdürlüklerine giderek işlemlerini yaptıracaklardır. 8- Avcının üye olduğu dernekten üyelik iptal kararının şube müdürülüğüne bildirilmesine kadar avcı dernek üyesi olarak işlem görecek, üyeliği iptal edilen avcının bilgisi dernek tarafından derhal şube müdürlüğüne yazı ile gönderilecektir.(Elektronik Posta veya normal posta veyahut elden) 9- Avcı derneğe üye olduğunda, avcının üyelik kaydının yapılmasının ardından dernek avcıdan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanunu 6 ıncı maddesi uyarınca üyelik bilgisinin avbise işleneceğine dair muvafakat (Kanun gereği kişisel bilgilerin avbis sitemine işlenmesi rızasının olduğunun yazılı beyanı) ile birlikte yazıyı şube müdürlüğüne gönderecek, avcıdan herhangi bir evrak istenmeyecek. Dilekçe ve muavafakat örneği şube müdürlüklerinden temin edilebilir. 10- Avcının silah ruhsatı süresi bitene kadar geçeli olacak, süresi biten ruhsat sistemden temin edilemiyorsa yeniden avcı tarafından şube müdürlüğüne ulaştırılacaktır. 11- Silah ruhsatı bir sebeple iptal edilmiş ise, iptal eden kurum tarafından şube müdürlüğüne ulaştırılacaktır. 12- Avcının çağrı hattını arayarak kotayı iptal talebi cep telefonuna (sisteme kayıt ettiği cep telefonu) gönderilen doğrulama mesajını söylemesi ile operatör tarafından iptal edilecektir.KARASU AVCILAR,ATICILAR VE BALIKÇILAR SPOR KULÜBÜ
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol